Popis ovládání aplikace

Obsah:


Úvodní informace

K provozování této aplikace je doporučen prohlížeč Internet Explorer verze 5.5 nebo vyšší.
Mapový prohlížeč je aplikace, která pro spuštění na Vašem počítači vyžaduje pouze internetový prohlížeč s podporou dynamického HTML (DHTML) a povoleným JavaScriptem. Umožňuje pohled na mapu zájmového území, navigaci v mapě a zjišťování informací o prvcích, které jsou v mapě zobrazeny, jako např. budovy, obce, komunikace, tematické prvky apod.
Okno mapového prohlížeče je rozděleno do několika funkčních částí, které spolu navzájem spolupracují a tvoří jeden celek.


Rozvržení okna aplikace

Okno aplikace se dělí na několik částí.
Uživatelské rozhraní

Název mapové služby

Vedle znaku Plzeňského kraje je vždy uveden název dané mapové služby.

Posun mapy nad zájmové území

Napravo od názvu mapové služby je umístěna rolovací nabídka s možností posunutí mapy nad uživatelem vybrané území.

Měřítko

Pod názvem mapové služby je umístěno okno zobrazující vždy aktuální měřítko zobrazované mapy. Do prázdného okna může uživatel napsat celým číslem, v jakém požadovaném měřítku by si rád zobrazil mapu. Zadané měřítko je nutné potvrdit tlačítkem nebo stisknutím klávesnice ENTER.

Nástrojová lišta

Nástrojová lišta je umístěna nad mapovým oknem, vedle měřítkového čísla. Slouží k rychlému spouštění jednotlivých funkcí aplikace nebo k nastavení určitého pracovního režimu pro práci s mapou. Lišta se podobá nástrojovým lištám běžně používaných aplikací a má s nimi i shodné ovládání. Při nastavení ukazatele myši nad určité tlačítko (nástroj) se uživateli zobrazí plovoucí nápověda, která stručně popisuje funkci tlačítka. Stejný popis tlačítka se vypisuje i ve stavovém řádku (viz Stavový řádek).

Přehledka

Malé okno s mapou umístěné v horním levém rohu mapového okna neustále zobrazuje celkový náhled na území, nad nímž se pohybujeme. Z přehledky lze získat informaci o aktuální poloze uživatele, resp. mapového okna vzhledem k celému území. Místo je označeno obdélníkem s červeným okrajem. Při velmi velkém přiblížení (velké měřítko) mapy bude červený obdélník v přehledové mapě velmi malý a tím hůře viditelný. Při prvotním spuštění aplikace je červeně orámováno v přehledce celé území, neboť i uživatel vidí v mapovém okně plný rozsah mapy. Při práci s mapovou aplikací se lze velice rychle posouvat celou oblastí i v detailních pohledech, jestliže budeme klikat přímo do přehledky. Hlavni mapa se automaticky přesune nad zvolenou oblast a zachová si navolené měřítko.

Mapové okno

Největší okno aplikace je mapové okno pro zobrazení mapových vrstev. V tomto okně se využívají jednotlivé nástroje zvolené v nástrojové liště. Při použití funkcí jako např. Identifikace ve všech vrstvách, Najít se vyhledané informace zobrazí v samostatném okně. Velice praktická je možnost uložení aktuální mapy do obrázku (souboru) formátu JPG. Stačí jen kliknout nad mapou pravým tlačítkem myši a vybrat si adresář, kam má být obrázek uložen.

Seznam vrstev

V tomto okně, které lze pomocí tlačítka Přepnout mezi legendou a seznamem témat změnit v legendu k dané mapě si uživatel sám volí, která vrstva bude vrstvou viditelnou, aktivní a která nebude vůbec vykreslována. U vrstev s měřítkovým omezením (tzn. vykreslují se jen od urč. měřítek) se zobrazuje symbol lupy. Je zde možné též zrušit automatické překreslování vrstev a provádět to manuálně. Využití této funkcionality je vhodné např. při záměrném vypínání více vrstev.

Posun mapy

Na všech čtyřech okrajích mapového okna jsou umístěna tlačítka pro posun mapového obrazu libovolným směrem. Po kliknutí na vybrané tlačítko se mapa posune (severně, východně, jižně či západně) a znovu překreslí.

Stavový řádek

Stavový řádek je zde pro Vaši informaci o funkcích tlačítek a o aktuálním stavu aplikace. Při najetí kurzorem nad libovolné tlačítko v nástrojové liště se ve stavovém řádku objevuje krátká nápověda k dané funkci. Pokud kurzorem přejíždíte nad mapou, ve stavovém řádku se zobrazují aktuální souřadnice místa v souřadném systému JTSK. Dále řádek obsahuje i informaci o názvu aktivní vrstvy.Nástrojová lišta

Nástrojová lišta
Funkce v liště nástrojů je obvykle aktivní, dokud se nezvolí jiný nástroj. U některých mapových služeb nemusí být všechna níže uvedená tlačítka k dispozici.

Skrýt/Zobrazit přehledku

Skrýt/Zobrazit přehledku Vypne nebo zapne zobrazení přehledky (blíže viz přehledka).

Přepnout mezi legendou a seznamem témat

Přepnout mezi legendou a seznamem témat Zobrazí seznam vrstev s přepínači pro ovládání viditelnosti - pokud je přepínač zatrhnut, vrstva se vykreslí a naopak. Dále je vybrané vrstvy možno nastavit jako aktivní - některé funkce lze používat pouze na aktivní vrstvu např. Najít, Vybrat obdélníkem, apod. Každé téma má nastaveno určitý rozsah zobrazení podle měřítka mapy. Toto opatření slouží k větší přehlednosti mapy a k jejímu rychlejšímu vykreslování. Při prvním zobrazení vidíte pouze několik málo témat; při postupném zvětšení mapy se vykreslují další. Právě tuto vlastnost symbolizuje u názvu vrstvy ikona lupy.
Někdy nám při práci nestačí pouhé strukturované zobrazení témat, ale potřebovali bychom vidět podrobnou legendu, v níž by se zobrazil nejen seznam témat, ale i jejich barevná klasifikace a jejich symbologie prezentovaná mapou. Proto lze pomocí tlačítka Přepnout mezi legendou a seznamem témat přepnout na zobrazení legendy a poté kdykoliv zpět na seznam vrstev.

Zpět: zobrazit předchozí výřez

Zpět: zobrazit předchozí výřez Vrátí zobrazení v mapovém okně na předcházející zobrazenou oblast.

Vpřed: zobrazit následující výřez

Vpřed: zobrazit následující výřez Přesune zobrazení v mapovém okně na následující (již používanou) zobrazenou oblast.

Posunout

Posunout Slouží k posunu mapy do libovolného směru. Stiskněte levé tlačítko myši někde nad mapou a za stálého držení levého tlačítka myši lze posunout mapu dle libosti. Aktuální mapový výřez bude posunut nad oblast, která odpovídá Vašemu požadavku. Nový mapový výřez doplní zatím nezobrazenou část mapy.

Hypertextový odkaz

Hypertextový odkaz Jestliže alespoň jedna z vrstev obsahuje hyperlink (hypertextový odkaz), je tato funkce k dispozici. Kliknutím na daný objekt v mapě se zobrazí jeho další popisné či obrazové informace, které mohou být prezentovány však již i jinou aplikací.

Identifikace viditelných prvků

Identifikace viditelných prvků Kliknutím na libovolné místo v mapě se vypíší informace o všech identifikovatelných prvcích nacházejících se v tomto bodě.

Identifikace aktivních prvků

Identifikace aktivních prvků Umožňuje získat informace o prvcích mapy aktivního tématu v místě kliknutí. Zobrazené informace pocházejí z atributové tabulky tématu. Nad zobrazenými datovými poli lze definovat Databázový dotaz pomocí stejnojmenného nástroje.

Databázový dotaz

Databázový dotaz Po stisknutí tlačítka se otevře okno s formulářem, který umožní vytvořit databázový dotaz z aktivní vrstvy. Nejdříve je nutné vybrat pole (atribut), nad nímž se bude dotaz provádět. Pokud použijete funkci Nahrát vzorové hodnoty, objeví se pouze vzorek hodnot přítomných v databázi pro aktuálně aktivní atribut ze sloupce Pole. Databáze pro daný atribut ovšem může obsahovat i některé další hodnoty. Hodnoty, které se zobrazí v rámci funkce Nahrát vzorové hodnoty, nemusí být nutně všechny, jež jsou pro daný atribut k dispozici v databázi.
Při použití operátoru LIKE lze zadat k vyhledávání i částečnou hodnotu, ale je zapotřebí místo vynechaných znaků použít symbol "*".
Jestliže budeme například hledat ve vrstvě Obce podle pole název a nebudeme znát přesně celý název, můžeme pomocí operátoru LIKE a použitím "*" v zadávacím dialogu zadat pro vyhledávání např. tuto hodnotu: *Ves. Vyhledají se nám a zobrazí všechny záznamy z vrstvy Obce, u nichž je v poli název uveden libovolný text (např. Nová) před slovem Ves.
Jestliže bychom zadali pomocí operátoru LIKE a "*" k vyhledávání hodnotu: *Město*, analogicky by nám to vybralo všechny záznamy, které před i za textem Město mají, ale ani nemusejí mít, libovolný text - např. Nové Město, Nové Město na Moravě apod.

Shodné principy platí i pro vyhledávání v jiných vrstvách a samozřejmě i v jiných polích.

K definování složitějších dotazů je vhodné používat i další operátory "And" (a zároveň), "Or" (nebo) a též "Not" (nikoliv).

Najít v aktivní vrstvě

Najít v aktivní vrstvě Vyhledá zadaný řetězec v aktivní vrstvě.

Obalová zóna

buffer Můžete zvýraznit prvky z libovolné vrstvy, jež splňují podmínku, že jsou ve vzdálenosti do x kilometrů od vybraných prvků z aktivní vrstvy.

Vybrat obdélníkem

Vybrat obdélníkem Nástroj pro výběr prvků z aktivní vrstvy. Stiskněte tlačítko myši a natáhněte obdélník nad mapou, který ohraničí oblast, z níž budou vybrány prvky.

Vybrat linií/polygonem

Vybrat linií/polygonem Nástroj pro výběr prvků z aktivní vrstvy. Po stisknutí tlačítka můžete v mapě kliknutími vyznačit polygon nebo linii. Po každém kliknutí se mapa překreslí tak, aby zobrazovala zadané body. Polygon musí tvořit nejméně tři body, linii nejméně dva. Kliknutím na tlačítko Dokončit linii a vybrat nebo na Dokončit polygon a vybrat dokončíte útvar a otevře se nové okno s atributovými informacemi k vybraným prvkům, které jsou linií či polygonem protnuty.

Vybrat prvky aktivní vrstvy od zadaného objektu

Vybrat prvky aktivní vrstvy od zadaného objektu Touto funkcí mohu vybrat a následně nechat vypsat atributy těch prvků aktivní vrstvy, které se nacházejí v určité vzdálenosti od uživatelem vytvořeného objektu. Lze požadovat zvýraznění prvků v určité vzdálenosti od bodu, linie či polygonu.

Zrušit Výběr/Měření

Zrušit Výběr/Měření Zruší zvýraznění prvků, vymaže změřený úsek i vytvořený buffer (obalovou zónu).

Měřit

Měřit Nástroj pro měření délek umožňuje zadat v mapovém okně lomenou čáru. Celková délka čáry i délka posledního vytvářeného úseku se zobrazují u horního okraje mapového okna. Vzdálenost je měřena v kilometrech. Pro vymazání změřeného úseku se použije tlačítko Zrušit Výběr/Měření.

Uložit odkaz na mapu

Uložit odkaz na mapu Po stisknutí tlačítka bude vygenerován URL odkaz, který lze zkopírovat (kombinací kláves CTRL, C) do libovolného dokumentu a později jej například opět využít.

Tisknout

Tisknout V novém okně se zobrazí formulář, ve kterém lze zadat titulek mapy a zvolit formát papíru, na který se bude tisknout. Volba formátu A3 nebo A4 zaručuje jednak příslušnou velikost a jednak větší rozlišení obrázku než je klasické pro zobrazení na obrazovce. Pro tisk je však správný formát nutno vybrat z vlastností tiskového okna prohlížeče. Stejně tak je třeba případně odstranit záhlaví a zápatí stránky ( v menu prohlížeče Soubor/Vzhled stránky). Okraje je vhodné nastavit minimální. Do mapového výstupu lze také přidat legendu.
Po stisknutí tlačítka Vytvořit stránku pro tisk se otevře nové okno s mapou. Můžete použít standardní funkci prohlížeče Soubor/Tisk. V nastavení zvolte tisk na šířku či výšku. Pro formáty A3 a A4 se doporučuje tisknout na šířku. Volbu tisku na jednotlivé formáty lze specifikovat v záložce Rozvržení-->Upřesnit.

Zaslat připomínky

Zaslat připomínky Otevře emailového klienta. Pokud máte připomínky, stížnosti, náměty na zlepšení, zašlete je, prosím, správci aplikace.

Zobrazit nápovědu

Zobrazit nápovědu Zobrazí tuto nápovědu.

Plný rozsah

Plný rozsah V hlavním mapovém okně zobrazí mapu s pokrytím celého území.

Zmenšit

Zmenšit Stiskněte tlačítko a ohraničte v mapě oblast nebo jen do mapy klikněte. Pokud pouze kliknete do mapy, zmenší se mapa o daný krok a bod kliknutí se stane novým středem zobrazení.

Zvětšit

Zvětšit Stiskněte tlačítko a natáhněte obdélník nad mapou, který ohraničí oblast, kterou chcete zvětšit. Pokud pouze kliknete do mapy, zvětší se mapa o daný krok a bod kliknutí se stane novým středem zobrazení.Kontaktní informace

http://mapy.kr-plzensky.cz

gis@kr-plzensky.cz